Ceproka Team

Cestujete s námi už 30 let

Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE Správce
Společnost Cestovní kancelář Čezproka s.r.o., IČO 60471549, se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 (dále jen „CK Čezproka“). Kontaktní osobou na straně CK ČEZPROKA je Ing. Pavel Veselý, e-mail: pavel@cezproka.cz.

Subjekt údajů

Fyzická osoba nebo právnická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými CK Čezproka uzavírá Smlouvu, nebo další osoby, které využívají služeb CK Čezproka.

Pověřenec

CK Čezproka nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování

CK Čezproka zpracovává osobní údaje v rozsahu:

identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo identifikačního průkazu, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;
jiné elektronické údaje: IP adresa;
údaje o vozu – SPZ, typ a model vozu

Právní základ pro zpracování

CK Čezproka zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
oprávněný zájem CK Čezproka;
platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněné zájmy CK Čezproka

Oprávněný zájem CK Čezproka je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. CK Čezproka zpracovává:

identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

Příjemce osobních údajů

Osobní údaje budou předávány třetí straně pouze v rozsahu nutném pro plnění smlouvy. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů CK Čezproka předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracovateli osobních údajů CK Čezproka jsou:

účetnictví – Marie Dušková, IČO 64465829 se sídlem na adrese Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

CK Čezproka nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

 

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje CK Čezproka zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů CK Čezproka zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Automatizované individuální rozhodování

CK Čezproka neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany CK Čezproka služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li klient svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb, informací a rozsahu plnění ze strany CK ČEZPROKA .

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má:

právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od CK ČEZPROKA potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci,
kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje

uloženy; e) existence práva požadovat od CK ČEZPROKA opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby CK ČEZPROKA bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby CK ČEZPROKA bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby CK ČEZPROKA omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby CK ČEZPROKA mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) CK ČEZPROKA již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CK ČEZPROKA převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které CK ČEZPROKA zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. CK ČEZPROKA v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl CK ČEZPROKA , ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému
správci, aniž by tomu CK ČEZPROKA , které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že:
zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

právo odvolat souhlas

Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností CK ČEZPROKA , kdykoliv

písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu pavel@cezproka.cz.

právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že CK ČEZPROKA nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

CK ČEZPROKA je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, CK ČEZPROKA informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí CK ČEZPROKA toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

Účinnost

Tyto informace jsou účinné od 15. 12. 2017, s výjimkou práv uvedených v části II. pod písm. c., d., e., f., h., i., j., která nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

COOKIES

Subjekt údajů bere na vědomí, že CK ČEZPROKA používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč subjektu údajů a nahrávají uživatelské aktivity subjektu údajů, jakmile subjekt údajů vstoupí na webové stránky. Cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání, pomáhají CK ČEZPROKA vytvořit profil klienta/návštěvníka webové stránky. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy relevantní k zájmům a osobě subjektu údajů. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.

Cookies se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na
počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce neposkytl.

Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jeho počítači zabráněno.

Při návštěvě webových stránek www.dovolenarychle.cz dojte automaticky k identifikaci IP adresy subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači subjektu údajů po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek www.dovolenarychle.cz, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod atd.

Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu.

Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky, a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné), zadané např. ve formuláři pro vyhledávání služeb poskytovaných CK ČEZPROKA .

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači.

Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies však doporučujeme jejich využívání.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY

Definice pojmů jsou obsaženy v článku 4 odst. 1 Obecného nařízení.

Co je zpracováním osobních údajů?
Zpracováním je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které je prováděno pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracování ve smyslu Obecného nařízení však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecným nařízením se tak jako správci řídí pouze subjekty, které osobní údaje zpracovávají ve smyslu definice zpracování.

Pojem zpracování má stejný význam, jako měl v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Co je osobní údaj?
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pojem osobní údaj nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů de facto změněn.

Kdo je subjekt údajů?
Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.

Definice s totožným obsahem jako v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Co se rozumí profilováním?
Jde o formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pohybu.

Byť je profilování nově definováno, nejde de facto o žádnou novinku, jelikož k profilování dochází i v současné době. Profilování není a priori zákonem o ochraně osobních údajů či Obecným nařízením zakázáno. Je však důležité, aby se dělo v předvídaných případech a na základě stanovených pravidel.
Profilování je běžné např. ve finančních službách, kdy finanční subjekty profilují např. klienta žádajícího o hypotéku, u kterého hodnotí schopnost splácet.

Kdo je správce?
Správcem je subjekt, nerozhoduje, jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

Správcem může být jakýkoli subjekt. Správcem může být i fyzická osoba, pokud zpracovává osobní údaje způsobem, že tento způsob již vylučuje uplatnění výjimky osobní či domácí činnosti, resp. pokud nejde o nakládání s osobními údaji, které ještě nesplňuje definici jejich zpracování.

Pojem správce nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů změněn.

Kdo je zpracovatel?
Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Je nutné poznamenat, že zpracovatel je zpracovatelem pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem, nikoli osobních údajů, které zpracovává pro účely, které se jej přímo dotýkají (např. je správcem při zpracování osobních údajů vlastních zaměstnanců).

Stejně jako u správce, ani u zpracovatele není určující jeho právní forma.

Pojem zpracovatel nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů změněn.

cs_CZ